Strategie města Ostrov

Strategie města Ostrov do roku 2040

Na tvorbě nového strategického plánu jsme usilovně pracovali po celý minulý rok.

Na odkazu níže si můžete prolistovat finální verzi dokumentu.

Své nápady na nové projekty můžete vkládat průběžně i nadále. Podejte projekt na odkazu zde.

Váš zájem si velmi vážíme.

 

Bydlení pro všechny

Důraz na kvalitu života se významně projevuje i v kvalitě a dostupnosti bydlení ve městě. Moderní bydlení splňující nároky na ekonomickouenvironmentální udržitelnost, v příjemném prostředí s dostatkem kvalitních a dostupných služeb občanské vybavenosti v blízkosti přírody. Taková je představa dostupného a kvalitního bydlení.

Spravedlivý systém městského nájemního bydlení

Spravedlivý systém městského nájemního bydlení

Otevřít Spravedlivý systém městského nájemního bydlení

Znalostně ekonomické centrum regiónu

Přicházející proměna trhu práce je výzvou, které musíme čelit. Věnovat pozornost budeme zejména ekonomické diverzifikaci a diplomacii. Odvětvová diverzifikace podniků ve městě, i soustředění podpory na firmy s vyšší přidanou hodnotou, bude klíčová pro předcházení strukturálním změnám a posilování odolnosti města Ostrov.

Zdraví a aktivní lidé

Zdraví je klíčovým faktorem pro kvalitní život v našem městě. S ohledem na stárnutí populace a vysokou úmrtnost způsobenou rizikovým chováním a nezdravým životním stylem je prevence nezbytná pro zlepšení zdraví našich obyvatel. Podpora vzdělávání v oblasti prevence, dostatečná nabídka volnočasových aktivit a investice do volnočasové infrastruktury by měly být jasnou prioritou. Kvalitní a motivující prostředí pro podporu aktivního životního stylu obyvatel přispěje k udržení nebo posílení jejich zdraví a kvality života ve městě.

Zelené město

Naplňování klimatických cílů bude vyžadovat zapojení aktérů na všech úrovních rozvoje města. Udržitelné, klimaticky neutrální město je schopno zabezpečit vysokou kvalitu života svých obyvatel i návštěvníků, k čemuž využívá nové technologické nástroje a inovativní přístupy, aktivně participuje na iniciativách vedoucích k implementaci SMART řešení a pečuje o veřejný prostor tak, aby byly minimalizovány dopady klimatických změn.

Menu